SPOSÓB DZIAŁANIA

Zasada działania sondy tlenowej opiera się na porównaniu dwóch ciśnień parcjalnych tlenu
w dwóch oddzielnych ośrodkach gazowych. Cyrkon, stanowiący element pomiarowy, ma wady
w swojej strukturze krystalicznej, tzn. niektóre miejsca, które mogłyby być zajęte przez jony tlenu, są wolne. W temperaturze powyżej 600°C jony tlenu zaczynają migrować, co jest typową cechą tego materiału ceramicznego. W ten sposób element pomiarowy zaczyna przewodzić prąd. Wytworzone napięcie przedstawia zależność pomiędzy względną różnicą stężeń tlenu
a temperaturą obróbki cieplnej.

W celu porównania ciśnień cząstkowych, sonda tlenowa musi być zasilana gazem o określonej zawartości tlenu (otaczające powietrze: % 02 = 20,9 %). W taki sposób określa się powietrze referencyjne. Ponadto, niektóre sondy tlenowe Econox są wyposażone w termoelement umożliwiający pomiar rzeczywistej temperatury obróbki.

W ten sposób użytkownik, który zna zawartość CO na podstawie analizy lub obliczeń teoretycznych i uwzględni wartości pomiarów sond tlenowych Econox, jest w stanie określić potencjał węglowy
(i stężenie tlenu) w atmosferach, w których zachodzi obróbka cieplna.

Żywotność elementu pomiarowego sondy tlenowej jest ograniczona. Jego warstwa wierzchnia zmienia się w zależności od zanieczyszczeń występujących w atmosferze, w której zachodzi obróbka cieplna. W związku z powyższym, element pomiarowy powinien zostać wymieniony, gdy jego impedancja przekroczy dopuszczalne tolerancje.

W produkowanych przez nas sondach CarboProbe ZI pro i ZS Pro,  zastosowano powietrze czyszczące, które umożliwia oczyszczanie cyrkonowego elementu pomiarowego za pomocą strumienia świeżego powietrza. W przypadku sond CarboProbe CP, DS, LT i HT nie ma możliwości zastosowania powietrza czyszczącego.